Công ty TNHH Mắt Việt Hàn chuyên nhập khẩu và phân phối các loại mắt kính, kính áp tròng, kính giãn tròng - Địa chỉ: 1181/11 Đường 3/2 P.11, Q.10  -  Hotlines: 08-2215.3707   0975.126.546                    Kính giãn tròng PC Blue
Độ cận: 0.00 đến -8.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng PC Brown
Độ cận: 0.00 đến -8.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng PC Gray
Độ cận: 0.00 đến -8.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng PC Green
Độ cận: 0.00 đến -8.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng PC Violet
Độ cận: 0.00 đến -8.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng BT01 Black
Độ cận: 0.00 đến -8.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng DM23 Brown
Độ cận: 0.00 đến -8.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng 101 Choco
Độ cận: 0.00 đến -8.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính áp tròng R221 Aqua
Độ cận: 0.00 đến -7.00
DIA: 14.20 BC: 8.6
Kính áp tròng R222 Blue
Độ cận: 0.00 đến -7.00
DIA: 14.20 BC: 8.6
Kính áp tròng R223 Green
Độ cận: 0.00 đến -7.00
DIA: 14.20 BC: 8.6
Kính áp tròng R225 Violet
Độ cận: 0.00 đến -7.00
DIA: 14.20 BC: 8.6

Kính áp tròng D1 Brown
Độ cận: 0.00 đến -7.00
DIA: 14.20 BC: 8.6
Kính áp tròng G201 Gray
Độ cận: 0.00 đến -6.00
DIA: 14.20 BC: 8.6
Kính áp tròng R226 Gray
Độ cận: 0.00 đến -7.00
DIA: 14.20 BC: 8.6

Kính giãn tròng WM223 Blue
Độ cận: 0.00 đến -6.00
DIA: 14.80 BC: 8.6
Kính giãn tròng WM223 Brown
Độ cận: 0.00 đến -6.00
DIA: 14.80 BC: 8.6
Kính giãn tròng WM223 Gray
Độ cận: 0.00 đến -6.00
DIA: 14.80 BC: 8.6
Kính giãn tròng WBK Black
Độ cận: 0.00 đến -6.00
DIA: 14.80 BC: 8.6

Kính giãn tròng Rainshow Brown
Độ cận: 0.00 đến -6.00
DIA: 14.80 BC: 8.6

Kính giãn tròng Raishow Gray
Độ cận: 0.00 đến -6.00
DIA: 14.80 BC: 8.6

Kính giãn tròng WM101 Dark
Độ cận: 0.00 đến -6.00
DIA: 14.80 BC: 8.6
Kính giãn tròng AB200 Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6

Kính giãn tròng AB200 Blue
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6

Kính giãn tròng AB200 Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6

Kính giãn tròng AF Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6

Kính giãn tròng AB200 Blue
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6

Kính giãn tròng A30 Black
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6

Kính áp tròng DM24 Blue
Độ cận: 0.00
DIA: 14.20 BC: 8.6

Kính áp tròng DM24 Hazel
Độ cận: 0.00
DIA: 14.20 BC: 8.6

Kính giãn tròng ADS Blue
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6

Kính giãn tròng ADS Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6

Kính giãn tròng ADS Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6

Kính giãn tròng ADS Green
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6

Kính áp tròng Blue 3 tones
Độ cận: 0.00
DIA: 14.20 BC: 8.6

 Kính giãn tròng CẸ Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6

Kính giãn tròng CẸ Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6

Kính giãn tròng CF Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng D2 Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng D2 Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng DM21 Blue
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng DM21 Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng DM22 Black
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng DM23 Blue
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng DM23 Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng E21 Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6

Kính giãn tròng G4 Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng G4 Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng GC Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng GC Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng GB1 Blue
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng GB1 Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng GB1 Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng GB1 Green
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6


Kính giãn tròng GB1 Violet
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng J3 Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng J4 Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng J5 Aqua
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính áp tròng Gray 3 tones
Độ cận: 0.00
DIA: 14.20 BC: 8.6
Kính giãn tròng Kitty Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng Kitty Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng KT Black
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6


                                                                                                              
Kính giãn tròng L2 Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng LM43 Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng LM48 Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng MB1 Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng ML4 Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng ML4 Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng ML10 Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng NBT2 Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6

Kính áp tròng MO3 Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.20 BC: 8.6
Kính giãn tròng NW2 Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng 05 Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng O5 Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng OAK Blue
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng OAK Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng OAK Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng OAK Choco
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6

Kính giãn tròng Adela Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.80 BC: 8.6
Kính giãn tròng Adela Choco
Độ cận: 0.00
DIA: 14.80 BC: 8.6
Kính giãn tròng Cutie Blue
Độ cận: 0.00
DIA: 14.80 BC: 8.6
Kính giãn tròng Cutie Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.80 BC: 8.6

Kính giãn tròng Cutie Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.80 BC: 8.6
Kính giãn tròng G203 Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng G203 Blue
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng G203 Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6

Kính giãn tròng G204 Blue
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng G204 Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng G204 Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng G209 Blue
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6

Kính giãn tròng G209 Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng G209 Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng G215 Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.80 BC: 8.6
Kính giãn tròng Line Blue
Độ cận: 0.00
DIA: 14.80 BC: 8.6

Kính giãn tròng Line Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.80 BC: 8.6
Kính giãn tròng Line Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.80 BC: 8.6
Kính giãn tròng Line Green
Độ cận: 0.00
DIA: 14.80 BC: 8.6
Kính giãn tròng Line Violet
Độ cận: 0.00
DIA: 14.80 BC: 8.6

Kính giãn tròng Star Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.80 BC: 8.6
Kính giãn tròng Star Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.80 BC: 8.6
Kính giãn tròng ROSE
Độ cận: 0.00
DIA: 14.80 BC: 8.6
Kính giãn tròng 224 Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.80 BC: 8.6

Kính giãn tròng Jewelry Blue
Độ cận: 0.00
DIA: 14.80 BC: 8.6
Kính giãn tròng Jewelry Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.80 BC: 8.6
Kính giãn tròng Jewelry Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.80 BC: 8.6
Kính giãn tròng Jewelry Green
Độ cận: 0.00
DIA: 14.80 BC: 8.6

Kính giãn tròng G218 Blue
Độ cận: 0.00
DIA: 14.80 BC: 8.6
Kính giãn tròng G218 Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng G218 Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
Kính giãn tròng 105 Choco
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6

Kính giãn tròng Big Flower Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.80 BC: 8.6
Kính giãn tròng Big Flower Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.80 BC: 8.6
Kính giãn tròng Crystal Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.80 BC: 8.6
Kính giãn tròng Crystal Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.80 BC: 8.6

X2 SOLUTION 350ML

X2 SOLUTION 150ML

DREAM EYE 350ML

NHỎ MẮT DREAM EYE
TRANG CHỦ               GIỚI THIỆU               DỊCH VỤ                SẢN PHẨM             HƯỚNG DẪN                LIÊN HỆ