SHOP KINH AP TRONG - SHOP LENS - CUA HANG KINH AP TRONG - HOTLINES: 0975.126.546

TRANG CHỦ               GIỚI THIỆU               DỊCH VỤ                SẢN PHẨM             HƯỚNG DẪN                LIÊN HỆ 
 Công ty TNHH Mắt Việt Hàn chuyên nhập khẩu và phân phối các loại mắt kính, kính áp tròng, kính giãn tròng - Địa chỉ: 1181/11 Đường 3/2 P.11, Q.10  -  Hotlines: 08-2215.3707   0975.126.546                    


SẢN PHẨM KÍNH GIÃN TRÒNG KHÔNG ĐỘ (NEW  14.50MM)                                                                                        


Kính giãn tròng E24 Gray
(mới 3 tones)
Độ cận: 0.00 
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi
Kính giãn tròng L2 gray 
(mới 4 tones)
Độ cận: 0.00 
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi
Kính giãn tròng B400 Brown
 (mới 4 tones)
Độ cận: 0.00 
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi
Kính giãn tròng B400 Gray
 (mới 4 tones)
Độ cận: 0.00 
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi
Kính giãn tròng C25 Violet 
(mới 4 tones)
Độ cận: 0.00 
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi
Kính giãn tròng C25 Gray 
(mới 4 tones)
Độ cận: 0.00 
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi
Kính giãn tròng C25 Brown (mới 4 tones)
Độ cận: 0.00 
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi
Kính giãn tròng E21 Brown (mới 2 tones)
Độ cận: 0.00 
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi

Kính giãn tròng DM23 Blue
 (Mới 2 tones)
Độ cận: 0.00 
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi
Kính giãn tròng DM23 Brown
 (mới 3 tones)
Độ cận: 0.00 
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi
Kính giãn tròng DM23 Gray
 (mới 4 tones)
Độ cận: 0.00 
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi
Kính giãn tròng DM23 Green
 (mới 2 tones)
Độ cận: 0.00 
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi
Kính giãn tròng OG11 Brown (mới 4 tones)
Độ cận: 0.00 
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi
Kính giãn tròng OG12 Gray
 (mới 4 tones)
Độ cận: 0.00 
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi
Kính giãn tròng OG 13 Blue
(mới 4 tones)
Độ cận: 0.00 
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi
Kính giãn tròng OG14 Red
 (mới 2 tones)
Độ cận: 0.00 
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi
Kính giãn tròng Kitty Blue
 (Mới 2 tones)
Độ cận: 0.00 
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi
Kính giãn tròng Kitty Brown
 (Mới 3 tones)
Độ cận: 0.00 
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi
Kính giãn tròng FD1 Red 
(mới 4 tones)
Độ cận: 0.00 
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi
Kính giãn tròng GH2 Blue
 (mới 2 tones)
Độ cận: 0.00 
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi


Kính giãn tròng ADS Blue
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi


Kính giãn tròng ADS Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi


Kính giãn tròng ADS Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi


Kính giãn tròng ADS Green
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi


Kính giãn tròng CF Blue
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi


Kính giãn tròng CF Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi


Kính giãn tròng CF Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi


Kính giãn tròng E6 Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi


Kính áp tròng DM24 Blue
Độ cận: 0.00
DIA: 14.20 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi


Kính áp tròng DM24 Hazel
Độ cận: 0.00
DIA: 14.20 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi


Kính áp tròng BT Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.20 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi


Kính áp tròng X4 - Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.20 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi


Kính giãn tròng PC Blue
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi


Kính giãn tròng PC Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi


Kính giãn tròng MD Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi


Kính giãn tròng PC Green
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi


Kính giãn tròng OS1 Blue
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi


Kính giãn tròng OS1 Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi


Kính giãn tròng OS1 Gray
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi


Kính giãn tròng KT Brown
Độ cận: 0.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi

SẢN PHẨM KÍNH ÁP TRÒNG CÓ ĐỘ                                                                                                                            

Kính áp tròng R221 Aqua
 Độ cận: 0.50 đến 7.00
DIA: 14.20 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi

Kính giãn tròng R222 Blue
Độ cận: 0.50 đến 7.00
DIA: 14.20 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi

Kính giãn tròng DM23 Gray
Độ cận: 0.50 đến 7.00
DIA: 14.20 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi

Kính giãn tròng DM23 Green
Độ cận: 0.50 đến 7.00
DIA: 14.20 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi

Kính áp tròng R226 Gray
Độ cận: 0.50 đến 7.00
DIA: 14.20 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi

Kính áp tròng D1 Brown
Độ cận: 0.50 đến 7.00
DIA: 14.20 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi

Kính áp tròng không màu
Độ cận: 0.50 đến 9.00
DIA: 14.20 BC: 8.6
GiáVui lòng gọiSẢN PHẨM KÍNH giãn TRÒNG CÓ ĐỘ                                                                                                                        

Kính giãn tròng PC Blue
Độ cận: 0.50 đến 8.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi

Kính giãn tròng PC Brown
Độ cận: 0.50 đến 8.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi

Kính giãn tròng PC Gray
Độ cận: 0.50 đến 8.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi

Kính giãn tròng PC Green
Độ cận: 0.50 đến 8.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi

Kính giãn tròng PC Violet
Độ cận: 0.50 đến 8.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi


Kính giãn tròng DM23 Brown
Độ cận: 0.50 đến 8.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọi

Kính giãn tròng BT01 Black
Độ cận: 0.50 đến 8.00
DIA: 14.50 BC: 8.6
GiáVui lòng gọiDUNG DỊCH NGÂM bảo quản KÍNH áp TRÒNG                                                                                                       


Dung dịch ngâm kính áp tròng
 Dream Eye (350ml)
GiáVui lòng gọiDung dịch ngâm kính áp tròng
  Dream Eye (150ml)
GiáVui lòng gọiNước nhỏ mắt kính áp tròng
 Dream Eye (13ml)
GiáVui lòng gọi

Khay đựng bảo quản,
ngâm kính áp tròng
Nhíp gắp kính áp tròng


TRANG CHỦ               GIỚI THIỆU               DỊCH VỤ                SẢN PHẨM             HƯỚNG DẪN                LIÊN HỆ